Son Eklenenler
open unfaithful wife read
cheater redirect click
click here reasons why married men cheat how to catch a cheater
" width="60" border="0" class="haberresimkucuk" />
Özat: Maçı ilk yarıda kazanabilirdik
Spor
why women cheat link why do women cheat on husbands
cheater click here click
-
redirect
why women cheat link why do women cheat on husbands
click here why married men have affairs how to catch a cheater
" width="60" border="0" class="haberresimkucuk" />
Elazığlı berberden şehitlere vefa
why women cheat married men dating why do women cheat on husbands
why women cheat why husband cheat why do women cheat on husbands
open unfaithful wife read
cheater redirect click

Güncel -
why do people cheat
cheater click here click" width="60" border="0" class="haberresimkucuk" /> 11 proje değerlendirildi
why women cheat married men dating why do women cheat on husbands
cheater redirect click

Güncel -
why women cheat
why women cheat why husband cheat why do women cheat on husbands
why do people cheat my husband cheated my boyfriend cheated on me with my mom
married men who cheat read here reasons why women cheat
redirect i cheated on husband My husband cheated on me
" width="60" border="0" class="haberresimkucuk" />
Yapılandırma 1 Aralık’ta sona erecek
Güncel -
open
click here reasons why married men cheat how to catch a cheater
married men who cheat redirect reasons why women cheat
" width="60" border="0" class="haberresimkucuk" />
KPSS tercih işlemleri yarın son
click here boyfriend cheated on me how to catch a cheater

Güncel
click here reasons why married men cheat how to catch a cheater
-
open
ELAZIĞ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
why women cheat married men dating why do women cheat on husbands
why do people cheat my husband cheated my boyfriend cheated on me with my mom
Tarih:     30.08.2013 18:28:09
Kategori: İlanlar
cheater redirect click
cheater redirect click
Okunma: 434 defa okunmuştur
Facebookta paylaş
Twitterda paylaş

ELAZIĞ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi: 7

Yasal Kapsam: 13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 1. adım... – 88.578,00

3 KALEM MUHTELİF GIDA ALIMI

3 KALEM MUHTELİF GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2013/118899

1- İdarenin

a) Adresi: OLGUNLAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:2 23100 MERKEZ/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası: 424 2470510 - 424 2476013

c) Elektronik posta adresi: khb23.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Birimi

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde peyder pey teslimat yapılır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 (Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği İhale Komisyon Odası)

b) Tarihi ve saati: 09.09.2013 – 16.00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Tavuk Eti için; İstekli veya İmalatçıya ait;

-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Üretim Tesislerine ait Çalışma İzin Belgesi,

-Tavuk eti için teklif veren istekliler; isteklinin üretici olmayıp satıcı/bayii firma olması halinde tavukları temin edeceği veya kesim yaptıracağı işletmeye ait çalışma ruhsatı veya çalışma izin belgesini sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tavuk eti ürünleri için teklif veren istekliler teklif mektubunda veya ekinde ürünlere ait markaları mutlaka belirteceklerdir. Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 25 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Elazığ Şubesi TR 200001000186626597335001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 (Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Merkezi Satın Alma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan No: 992/99

why women cheat married men dating why do women cheat on husbands
open unfaithful wife read
Yorumlar (0)
 

Henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapCopyright ©2012 Birlik Medya Elmar Yazılım Haber Sistemi
Aktif: 206  Ziyaretçi
Toplam: 1323730  Ziyaretçi

Birlik Haber Gazete Yeni Çağ Fırat Nurhak Uluova Turan